0
Onze megastore
Service
Contact
Algemene voorwaarden | Musik Produktiv

Algemene Voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied en partijen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die gebruikers (§ 13 BGB) via de Online-Shop van

MP Musikhandel GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 2-6
D-69190 Walldorf
Duitsland

Amtsgericht Mannheim, HRA 709117

Hoofdverantwoordelijke: MP Musikhandel Verwaltungs GmbH
Bedrijfsleiders: Udo Tschira, Dipl.-Ing. Hubert Dierselhuis
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 117386

plaatsen.

Gebruiker is elke natuurlijke persoon, die een overeenkomst afsluit, die noch zijn zakelijke dan wel zijn persoonlijke beroepsuitoefening kan worden toegerekend.

Service-Hotline:
Maandag tot vrijdag 10:00 – 18:00 en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
Telefon: +49 5451 909-0
E-mail: [email protected]

§ 2 Afsluiten van de overeenkomst

§ 2.1 De weergave van producten in de Online-Shop dient voor afgifte van een koopaanbod. Met het aanklikken van de "in het winkelmandje" knop geeft u een opdracht tot koop. De verkoop van onze producten is slechts voor privé gebruik en in normale huishoudelijke hoeveelheden.

§ 2.2 We kunnen uw bestelling door verzending van een separate opdrachtbevestiging per e-mail of door middel van het afleveren van de goederen binnen een termijn van vijf dagen accepteren. De bevestiging van de opdracht tot bestelling volgt per automatische e-mail direct na invoer van de bestelling en vormt nog geen koopovereenkomst.

§ 2.3 Mocht onze opdrachtbevestiging schrijf- of drukfouten bevatten, of mocht de prijsbevestiging om technische redenen overdrachtsfouten bevatten, dan zijn wij gerechtigd om zulks aan te vechten, waarbij de bewijslast voor de vergissing bij ons ligt. Reeds gedane betalingen worden onmiddellijk vergoed.

§ 3 Prijzen

De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief BTW en omvatten tevens porto.

§ 4 Verzendkostenn

De verzendkosten kunt u gaan checken in de verzendinformatie met uitgebreide informatie voor ieder land.

§ 5 Leveringsvoorwaarden en restrictie zelfbevoorrading

§ 5.1 De levering gebeurt afhankelijk van de leverancier of met DHL of met UPS. Bulkgoederen worden per koerier verzonden.

§ 5.2 Landenspecifieke details over leverancier, duur van de zending en koerierkosten kunt u aan de hand van onze uitgebreide verzendingsinformatie nalezen.

Belangrijke informatie i.v.m. bulkgoederen: het transportbedrijf neemt telefonisch contact met u op. De koerier/ chauffeur hoeft de bestelling alleen tot uw ingang te brengen. Hij is niet verplicht de goederen tot een hogere verdieping of via trappen te transporteren. Dit is niet onderdeel van het contract met de koerier. Let er dus op dat er iemand thuis is die in staat is om de goederen naar binnen te dragen.

§ 5.3 Mochten niet alle bestelde producten op voorraad zijn, mogen wij een gedeeltelijke levering op onze kosten doorvoeren indien dit voor u in aanmerking komt.

§ 5.4 Mocht de aanlevering drie keer niet gaan lukken wegens uw schuld (bijv. omdat u er niet kon zijn), mogen wij het contract annuleren. De betaling krijgt u meteen vergoed.

§ 5.5 Wanneer het bestelde product niet op voorraad is, omdat wij onschuldig op de levering door de producent moeten wachten, mogen wij het contract annuleren. In dit geval gaan wij u meteen informeren en u desgewenst een alternatief product aanbieden. Mocht er geen vergelijkbaar product beschikbaar zijn of u wenst geen vergelijkbaar product te bestellen gaan wij uw betaling meteen vergoeden.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

§ 6.1 De betaling geschiedt naar keuze via vooruitbetalen, via creditcard, op rekening, per PayPal of Amazon Pay.

§ 6.2 Bij de keuze voor betaling op rekening vooraf wordt ons rekeningnummer in de opdrachtbevestiging vermeld. De rekening dient binnen 14 dagen naar ons rekeningnummer te worden overgeboekt. Bij betaling per creditcard wordt het bedrag ten laste van uw rekening gebracht bij verzending van de goederen.

§ 6.3 Indien u de betalingstermijn overschrijdt, zal de verkoopprijs worden verhoogd met een bedrag op basis van 5% boven de geldende wettelijke basisrente. We behouden ons het recht voor, om bij betalingsachterstand extra kosten bewijsbaar en rechtsgeldig door te berekenen.

§ 6.4 Bij betaling per overschrijving dient u in voorkomende gevallen al die kosten te betalen, die als gevolg van een terugboeking wegens onvoldoende saldo, of wegens verkeerd verstrekte gegevens inzake de bankrekening zijn ontstaan.

§ 6.5 Het recht op verrekening verkrijgt u alleen dan, indien uw tegenvorderingen rechtsgeldig door een rechtbank zijn vastgesteld, dan wel onbestreden zijn, dan wel schriftelijk door ons zijn erkend.

§ 6.6 U kunt het recht op teruggave alleen dan uitoefenen, voor zover de vorderingen uit een en dezelfde overeenkomst resulteren.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling. Voor overdracht van het volledige eigendom is verpanding, eigendomsvervreemding, verwerking of verandering van de goederen zonder onze toestemming niet toegestaan.

§ 8 Wettelijk herroepingsrecht

§ 8.1 Navolgend ziet u de wettelijk verplichte inlichting over de voorwaarden en gevolgen van het herroepingsrecht voor de consument (§ 13 BGB), die met ons een contract buiten ons kantoorlokaal of een debietcontract op afstand hebben gesloten.

Informatie over het herroepingsrecht

U kunt binnen 14 dagen zonder bepaalde reden dit contract herroepen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de consument de ondernemer daarover informeren door middel van een duidelijke verklaring via post, fax of e-mail. De consument mag een Formulier van herroeping gebruiken. Het gebruik van het voorbeeld- formulier is niet verplicht.

MP Musikhandel GmbH & Co. KG
Retouren-Abteilung
Fuggerstraße 6
49479 Ibbenbüren
Duitsland

E-Mail: [email protected]
Tel.: +49 5451 909-424
Fax: +49 5451 909-249

De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Gevolgen van herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Goederen die verzonden kunnen worden

De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de consument het product terug naar (MP Musikhandel GmbH & Co. KG, Fuggerstraße 6, 49479 Ibbenbüren, Duitsland), of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer.

De ondernemer draagt de leveringskosten.

Goederen die niet verzonden kunnen worden

De ondernemer laat de levering afhalen. De kosten voor de afhaling draagt de ondernemer.

De consument moet voor eventuele waardevermindering van de goederen betalen wanneer deze waardevermindering t.o.v. aard, eigenschappen en functie van de goederen een niet noodzakelijke omgang daarmee door de consument laat herkennen.

De kosten voor retourzendingen vanuit buiten Duitsland worden niet door de ondernemer gedragen maar door de consument zelf, wanneer de geleverde goederen met de bestelde goederen overeenstemmen.

Einde van de informatie over het herroepingsrecht

§ 8.a Uitsluiting herropeingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (bijv. goederen verkocht per meter),
 • Contracten voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering (bijv. mondharmonica's, recorders, in-ear koptelefoons, gehoorbescherming),
 • Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken,
 • Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten,
 • Overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken voor het uitvoeren van spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden; dit geldt niet voor andere tijdens het bezoek verleende diensten waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd, of voor goederen die tijdens het bezoek zijn geleverd en die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Klanten uit buiten de Europese Unie staat het herroepingsrecht toe.

§ 8.b Terugzending in het geval van herroepingsrecht

Maakt u aaspraak maakt op uw herroepingsrecht (zie informatie herroepingsrecht) is de terugzending binnen Duitlsland gratis, wanneer de prijs van de betreffende goederen een bedrag van 40,- euro overtreft en wanneer u op het moment van herroeping reeds een wederdienst of een door een verdrag afgesproken termijn heeft verstrekt.

De kosten voor retourzendingen vanuit buiten Duitsland worden niet door de ondernemer gedragen maar door de consument zelf, wanneer de geleverde goederen met de bestelde goederen overeenstemmen.

§ 8.c Algemene informatie over terugzendingen

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

U gebruikt voor het terugzenden het bijgaande retourformulier.

§ 9 Uitgebreid herroepingsrecht (30 dagen money back)

§ 9.1 Voor elk product dat bij MP Musikhandel GmbH & Co. KG besteld is, geldt een zichttermijn van 30 dagen. Deze periode gaat in wanneer u, de klant, het product in bezit heeft. Na het verstrijken van de 30 dagen is de koopovereenkomst een feit. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, indien redelijkerwijze mogelijk. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u het product wenst te retourneren, zal de levering moeten voldoen aan de door MP Musikhandel GmbH & Co. KG verstrekte instructies.

§ 9.2 Maakt u aanspraak op het uitgebreide herroepingsrecht (30 dagen money back) moet u dat binnen 14 dagen vermelden. Anders draagt u als consument de leveringskosten voor de retourzending.

§ 9.3 Het uitgebreide herroepingsrecht bestaat niet bij

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument (bijv. goederen verkocht per meter),
 • Contracten voor de levering van verbruiksartikelen (bijv. snaren, stokken, drumvellen, kabels, plectrums, rieten),
 • Contracten voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering (bijv. mondharmonica's, recorders, in-ear koptelefoons, gehoorbescherming),
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die bijzondere veiligheids eigenschappen hebben en waarbij het voortbestaan van deze veiligheids eigenschappen door gebruik niet meer gegarandeerd kan worden (bijv. podium molton vanwege vlambeveiliging),
 • Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken,
 • Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten,
 • Overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken voor het uitvoeren van spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden; dit geldt niet voor andere tijdens het bezoek verleende diensten waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd, of voor goederen die tijdens het bezoek zijn geleverd en die niet noodzakelijkerwijs nodig zijn als reserveonderdelen voor onderhoud of reparatie.

Consumenten uit landen buiten de Europese Unie kunnen niet aanspraak maken op het uitgebreide herroepingsrecht.

§ 9.4 Voor goederen die buiten de 14 dagen van het wettelijk toegestaan herroepingsrecht in het kader van het uitgebreide herroepingsrecht (30 dagen money back) geretourneerd worden geldt: De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De MP Musikhandel GmbH & Co. KG mag de goederen onderzoeken op waardevermindering. Mocht waardevermindering zijdens de consument volgens de ondernemer van toepassing zijn wordt de vermindering in vorm van een substituut bijvoorbeeld door middel van het gedeeltelijke koopbedrag van het product door de ondernemer ingehouden of de retourzending mag door de ondernemer gewijgerd worden.

§ 9.5 Het uitgebreide herroepingsrecht (30 dagen money back) is niet van toepassing voor alle gefinancierde goederen.

§ 9.6 Het wettelijk verplichte 14-daagse herroepingsrecht voor via verzending gekochte of bestelde goederen blijft van bestemmingen van het uitgebreide herroepingsrecht (30 dagen money back) onaangetast. Het uitgebreide herroepingsrecht (30 dagen money back) is van toepassing vanaf dag 15 t/m dag 30 na de aankoop van de betreffende goederen.

§ 9.7 Annulering / Retourneren bij pakketkorting: Mocht u een individueel artikel van het pakket waarop u korting heeft gekregen willen annuleren of volgens de voorwaarden retoursturen, dan vervalt de pakketkorting en wordt het bedrag achteraf in rekening gebracht. Het te betalen bedrag wordt dan bepaald door het verschil tussen de prijs van het te retourneren produkt en het openstaande bedrag.

§ 10 Transportschade

§ 10.1 Indien de goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, dient u dit direct bij de bezorger te reclameren, en verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

§ 10.2 Het verzuim om te reclameren of direct contact op te nemen heeft geen enkele consequentie voor de garantievoorwaarden. U helpt ons echter wel, om onze claims richting de bezorgdienst dan wel de transportverzekering geldend te kunnen maken.

§ 11 Garantiebepalingen

De garantiebepalingen conformeren zich aan geldende wettelijke regels.

§ 11.a 5 jaar garantie op daarvoor aangewezen producten

Bovenop de wettelijke garantiebepalingen geeft MP Musikhandel GmbH & Co. KG 5 jaar garantie op alle daarvoor aangewezen producten, die als zodanig in ons online-, catalogus- of reclameaanbod uitdrukkelijk met deze extra vermelding worden weergegeven.

Deze handelaarsgarantie is echter ondergeschikt aan een eventuele garantie van de producent. De rechten uit de garantieovereenkomst rusten dus, voor zover de producenten van de geleverde goederen uit eigen recht zich tot garantiebepalingen verplicht hebben.

De garantieverplichting geldt alleen voor assortimentsproducten en –delen, die bij MP Musikhandel GmbH & Co. KG gekocht zijn. Als aankoopbewijs geldt ofwel een separaat garantiebewijs dan wel de rekening met betalingsbewijs.

1. De garantie is beperkt tot het kosteloos oplossen van gebreken, die aantoonbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.

2. De garantie geeft geen recht op korting op het aankoopbedrag, op het herroepen van de koopovereenkomst of op schadevergoeding wegens in gebreke blijven.

3. De firma MP Musikhandel GmbH & Co. KG kan in plaats van een kostenloze reparatie ook een goedwerkend product leveren. Daarbij kan het ook gaan om een opvolgmodel, of om een product dat overeenkomt met het gebrekkige product.

4. In de volgende gevallen vervalt het recht op garantie:

 1. Bij producten, die onderhevig zijn aan slijtage.
 2. Bij beschadigingen, die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, oneigenlijke behandeling, gebrekkig onderhoud of verzorging, of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
 3. Indien gebruiker of onbevoegde derden eigenmachtige reparatiepogingen hebben ondernomen.
 4. Bij beschadigingen, die zijn ontstaan door ongelukken of onvoorzienbare omstandigheden, die buiten de invloedsfeer en dus de aansprakelijkheid van MP Musikhandel GmbH & Co. KG liggen.
 5. Indien het product qua prestaties of specificaties in zekere zin afwijkt van de verwachtingen van de klant.

5. De garantie geldt alleen in combinatie met de originele rekening, als ook de eventueel meegeleverde Musik Produktiv Garantie- en Servicepassen en moet binnen de 5-jarige garantietermijn tegenover MP Musikhandel GmbH & Co. KG schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt.

6. Geleverde garantieprestaties leiden niet tot een verlenging of nieuwe aanvang van de garantietermijn.

7. MP Musikhandel GmbH & Co. KG hoeft slechts dan een prestatie op basis van de garantiebepalingen te leveren, als het gebrekkige product vergezeld van de aankoopkwitantie of een kopie van het aankoopbewijs, en de eventueel verstrekte Musik Produktiv-Servicepass of een schriftelijke verklaring omtrent de tekortkomingen direct aan MP Musikhandel GmbH & Co. KG toegezonden wordt. MP Musikhandel GmbH & Co. KG zal de reparatie of vervangende levering zo snel als mogelijk en technisch realiseerbaar ter hand nemen.

8. Indien de aanmelding voor aanspraak op garantie binnen een termijn van 24 maanden vanaf datum op het aankoopbewijs wordt gedaan, dan draagt MP Musikhandel GmbH & Co. KG in geval van een terechte aanspraak op garantie de kosten van verzending heen en terug. Voor het insturen van het product verstuurd MP Musikhandel GmbH & Co. KG aan de aanspraakmakende partij een Freeway-sticker; nadat de gebreken aan het product zijn verholpen verzendt MP Musikhandel GmbH & Co. KG het product kostenlos terug naar de garantienemer. Wordt er na afloop van 24 maanden na aankoopdatum, en dus in de verlengde garantietermijn, een terechte aanspraak op garantie gedaan, dan zijn de kosten voor verzending, zowel heen als terug, voor rekening van de garantienemer.

De hiervoor genoemde regeling voor overname van verzendkosten geldt enkel en alleen voor in Duitsland woonachtige klanten. De kosten voor in- en retourzending in geval van een aanspraak op garantie vanuit het buitenland vormen geen onderdeel van de garantie, en worden in geen geval door MP Musikhandel GmbH & Co. KG gedragen.

Het risico tijdens inzending berust volledig bij de klant; het risico tijdens de retourzending berust bij MP Musikhandel GmbH & Co. KG.

9. Voor zover een meegeleverde Musik Produktiv-Servicepass regelmatig onderhoud of inspectie van de waren verlangt, is het nakomen van de garantieverplichting afhankelijk van het aantoonbaar nakomen van de eventueel voorgeschreven servicebeurten. Als gevolg van het regelmatige onderhoud dan wel inspectiebeurten kunnen er kosten ontstaan, die niet onder de garantiebepalingen vallen, en voor rekening van de koper komen. De volgens de garantieverklaring in de Servicepass voorgeschreven onderhoudsbeurten dienen door Musik Produktiv of door een door Musik Produktiv voorgeschreven servicepartner te worden doorgevoerd. De noodzakelijke onderhoudsbeurten en inspecties zijn conform de producteigenschappen en eisen verschillend en worden op basis van de Musik Produktiv-Servicepass tot onderdeel van de garantiebepalingen. Ongeoorloofde werkzaamheden en onderhoud door derden leiden tot beëindiging van de overeengekomen verlengde garantietermijn van 5 jaar. De garantie van de producent blijft hierdoor onveranderd; hiervoor geldt het garantiebewijs van de producent en de daarin opgenomen bepalingen.

10. Uitgebreidere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, kunnen jegens MP Musikhandel GmbH & Co. KG op geen enkele wijze uit de garantieovereenkomst afgeleid worden.

§ 12 Behandeling geschillen

De verkoper is niet verplicht en in principe ook niet bereid aan procedures wat betreft consumentengeschillen deel te nemen of in behandeling te nemen.

§ 13 Slotbepalingen

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is, dan blijft deze overeenkomst als zodanig op alle overige bepaling onverkort van toepassing. Aangaande de niet van toepassing zijnde bepaling gelden in dat geval de geldende wettelijke bepalingen.

Vaak gestelde vragen

Hoe functioneert het winkelmandje?

Producten kunt u zonder koopverplichting door het aanklikken van de knop "in het winkelmandje" voorselecteren. U kunt de inhoud van uw winkelmandje op elk moment door het aanklikken van de knop "Winkelmandje" bekijken en producten eventueel weer uit het winkelmandje verwijderen. Als u de producten in het winkelmandje definitief wilt kopen, klikt u op de knop "naar de kassa".

Moet ik mij registreren?

Na selectie van de producten wordt u verzocht om uw gegevens in te voeren. De verplichte velden zijn met een * gemerkt. U heeft de optie om een klantennummer aan te maken, en bij toekomstige bestellingen na invoer van gebruikersnaam en wachtwoord direct te bestellen, zonder herhaaldelijke invoer van al uw gegevens.

Wanneer wordt mijn bestelling bindend?

Op de bestelpagina kunt u alle gegevens nogmaals controleren. Door het aanklikken van de knop „Bestellen“ sluit u het bestelproces af. Dit proces kan op elk moment worden onderbroken door het sluiten van het browservenster. Op de afzonderlijke pagina’s vindt u steeds aanvullende informatie, onder andere aangaande de mogelijkheden om te corrigeren.

Wordt de overeenkomst opgeslagen?

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op. De bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden u per mail toegestuurd. Uw bestellingen in het verleden kunt u terugvinden door in te loggen onder uw klantnummer, indien aangemaakt. De Algemene Voorwaarden kunt u hier nalezen, uitprinten en opslaan!